Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodný zákonník 

  1. Všeobecné informácie o spoločnosti 

Spoločnosť  Zenon , s.r.o., IČO: 47232129,  Haburská 19, 821 01 Ružinov, prevádzka jazykovej školy ZENON Alstrova 276, 831 06 Bratislava .Jazyková škola   je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre verejnosť a firmy.  

2. Vznik zmluvného vzťahu 

Zmluvný vzťah medzi jazykovou školou  a študentom vzniká na základe vyplnenej prihlášky na kurz cudzieho jazyka písomnou formou , online formou ,alebo  mailom. Prihlásenie do kurzu je záväzné po uhradení trojmesačnej platby – trimestra,  ktorá musí byť uhradená najneskôr 7 pracovných dní pred začatím prvej hodiny vybraného kurzu. Od zmluvy môže študent odstúpiť najneskôr 2 pracovné dni pred začiatkom kurzu. Pokiaľ študent nemôže do kurzu nastúpiť zo zdravotných dôvodov, je potrebné k odhláseniu pripojiť aj originál potvrdenia od lekára. V prípade, že kurz bol uhradený, odhlásenie je potrebné uskutočniť osobne v sídle spoločnosti podpísaním príslušného tlačiva. Podmienky odhlásenia sú upravené v bode 4 (storno poplatky).  

  1. Platba za kurz a realizácia platby 

Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet jazykovej školy, alebo uhradenie požadovanej sumy v hotovosti v sídle spoločnosti. Kapacita kurzov je obmedzená a prednosť majú študenti, ktorí zaplatili skôr. Platba za kurz sa uskutočňuje na  3 mesiace vopred vždy 5 pracovných dní pred začatím ďalšieho trimestra. Jazyková škola umožňuje študentom vo výnimočných prípadoch  aj úhradu kurzu na obdobie jeden mesiac vopred  v takom prípade je cena výučby navýšená o 20% z ceny kurzu. Študentovi, ktorý absolvuje individuálny kurz  je vystavovaná faktúra jeden mesiac vopred  v dohodnutom  objeme hodín, ktorý je špecifikovaný v prihláške na jazykový kurz. V prípade skupinového kurzu, alebo individuálneho kurzu nemá študent  nárok na výučbu jazyka ak nemá uhradené vyučovacie hodiny vopred.  

  1. Storno poplatky 

Stornovanie kurzu po zahájení prvého dňa výučby –nie je možné   Jazyková škola si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch ( zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny, výmena lektora a pod.). Všetky zmeny budú klientovi včas oznámené osobne, telefonicky  alebo emailom . Jazyková škola  si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 3.V prípade záujmu zo strany študentov je možné otvoriť kurz aj s nižším počtom študentov po vzájomnom odsúhlasení upravenej  ceny výučby. Pri nízkom počte študentov bude zo strany jazykovej školy  ponúknutá možnosť pokračovať v kurze s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni, ak to bude možné z organizačných a kapacitných dôvodov. V prípade zrušenia kurzu (zo strany jazykovej školy) vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného poplatku za kurz. V iných prípadoch nemá študent nárok na vrátenie platby za kurz.  

  1. Termíny kurzov 

Termíny výučby  sú oznámené študentom  pred zahájením kurzu. Jazyková škola zohľadňuje pri plánovaní výučby školské prázdniny a štátne sviatky. Posunutie , prípadná zmena termínu výučby je možná, len v prípade vzájomnej dohody všetkých študentov v kurze, lektora a vedenia jazykovej školy . 

V prípade neúčasti študenta na výučbe neposkytuje jazyková škola žiadnu finančnú kompenzáciu.  

6. Sťažnosti 

Študent môže akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť osobne, telefonicky  alebo emailom . Jazyková škola bude podnety riešiť v čo najkratšom čase. O výsledku šetrenia sťažnosti bude študent informovaný osobne, telefonicky alebo emailom.  

7. Certifikáty 

Certifikát je vydaný na základe ústnej alebo písomnej žiadosti študenta. Na získanie certifikátu je potrebné  absolvovať 80% vyučovacích hodín. 

8. Odstúpenie od zmluvy 

Z dôvodu naplnenia kapacít môže jazyková škola  od zmluvy so študentom jednostranne odstúpiť. Prednosť majú študenti, ktorí zaplatili skôr. Jazyková škola  si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, ak študent svojím chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov jazykovej školy, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu. V prípade, že študent neuhradí poplatok za kurz do termínu splatnosti faktúry , je jazyková škola  oprávnená ukončiť zmluvný vzťah. 

9. Ochrana osobných údajov 

Dobrovoľným vyplnením osobných údajov sa týmto dáva súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom č.18/2018Z.z. v rozsahu uvedenom v prihláške. Klient podpisom záväznej prihlášky alebo odoslaním online prihlášky prostredníctvom e-mailu potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko klienta, vek dieťaťa, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ v súlade ustanovením s čl.6 ods.1 písm b) GDPR a § 13 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov. 

5.3 Jazyková škola prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia zmluvy medzi účastníkom a organizátorom a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane. Účastník berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov,  najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu zaslaného na adresu: kurzy@zenon.sk že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych    údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže   obrátiť na organizátora alebo i priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. 

5.4 Osobné údaje sa spracovávajú za stanoveným účelom na obdobie 2 rokov, eventuálne až do prípadného odvolania súhlasu, pričom súhlas sa považuje za udelený do tej z vymenovaných skutočností, ktorá nastane prv. 

Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2020.  

V Bratislave, dňa 01.01.2020.